History of Islamic Finance with Shaykh Yusuf Talal DeLorenzo

Shaykh DeLorenzo takes us through Islamic history and the early history of Islamic finance.